Întrebări frecvente

Dialogul și comunicarea transparentă se numără printre valorile Tinmar.

Acestă pagină vă oferă răspunsuri la întrebările frecvente ale clienților companiei Tinmar (operatori economici ).

Dacă aveți nevoie de informații care nu se regăsesc pe site, trimiteți un e-mail la adresa

contactcenter@tinmar.ro.

Cât mă va costa să îmi schimb furnizorul de energie electrică?

Schimbarea furnizorului de energie electrică este GRATUITĂ şi aprobată prin Ordinul Preşedintelui ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei), nr. 105/2014. 14-10-28-03-30-35Ord_105_14.pdf

Care sunt etapele procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică?

Etapele procesului de schimbare a furnizorului sunt următoarele: – semnarea contractului de furnizare a energiei electrice cu noul furnizor. – notificarea de încetare a contractului de energie existent, transmisă actualului furnizor, Operatorului de Distributie şi noului furnizor, cu cel putin 21 zile înainde de data propusă pentru schimbarea furnizorului. – noul furnizor îndeplinește formalităţile necesare încheierii contractelor de transport şi distribuţie necesare desfăşurării activităţii de furnizare a energiei electrice. – în termen de 6 săptămâni de la încetarea contractului, vechiul furnizor transmite clientului factura cu decontul final, cu excepţia regularizării contravalorii certificatelor verzi ce se va transmite conform legislaţiei în vigoare. Clientul final are obligația să plătească contravaloarea facturii până la termenul scadent.

Rămân fără tensiune la schimbarea furnizorului?

Procedura de schimbare a furnizorului începe cu cel puţin 21 de zile înainte de data efectivă a intrării în vigoare a noului contract, astfel încât să existe suficient timp pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor de către vechiul şi noul furnizor în vederea respectării continuităţii în furnizarea energiei electrice.

Rămân fără tensiune dacă furnizorul intră în procedura de faliment?

Conform Regulamentului privind furnizarea de ultimă opţiune a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2014, în situaţia în care unul sau mai mulţi consumatori rămân fără acces la serviciile furnizorului ales, cu care au încheiat contract de furnizare, pentru că acestuia i-a fost declanșată procedura de suspendare/retragere a licenţei de furnizare, ANRE repartizează portofoliul de consumatori al furnizorului în cauză, după caz, către unul sau mai mulţi furnizori, denumiţi în continuare furnizori de ultimă instanță (FUI). Ce condiţii financiare trebuie să respecte un furnizor de energie pentru a deţine licenţa de furnizare de energie electrică? Conform Regulamentului de Acordare, deţinătorul unei licenţe de furnizare a energiei electrice trebuie să menţină un capital disponibil în valoare de 1.000.000 EUR pe durata de valabilitate a licenţei.

Voi avea probleme de calitate a energiei în cazul în care îmi schimb furnizorul?

Schimbarea furnizorului de energie nu implică modificari de ordin tehnic, singura modificare este cea a preţului de contract. Calitatea energiei va fi aceeaşi, conform Avizului Tehnic de Racordare aferent fiecărui loc de consum.

Care sunt drepturile şi obligaţiile clienţilor finali?

Clienţii finali de energie electrică au următoarele drepturi: a) să beneficieze de serviciul universal în condiţiile stabilite prin reglementările ANRE, dacă îndeplinesc prevederile specifice ale Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi încadraţi la această categorie şi să opteze pentru oricare dintre preţurile/tarifele aplicabile categoriei de clienţi finali din care fac parte; b) să opteze pentru orice modalitate de plată pe care furnizorul o pune la dispoziţie; c) să solicite OR (direct sau prin intermediul furnizorului) repararea sau înlocuirea grupului de măsură/contorului defect, în condiţiile reglementărilor în vigoare; d) să solicite modificarea cantităţilor de energie convenite în convenţia de consum, atunci când facturarea se face pe baza unei convenţii de consum, oricând consideră că i se va modifica consumul, cu condiţia ca noile valori să fie transmise cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea intervalului de facturare respectiv; e) să solicite şi să primească de la furnizor şi/sau OR explicaţii privind elementele facturii; f) să primească, în scris, o ofertă de furnizare în condiţiile art. 18; g) să primească toate datele pertinente privind consumul în mod nediscriminatoriu în raport cu costurile necesare pentru furnizarea acestor date; h) orice alte drepturi prevăzute de Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile.

FOARTE IMPORTANT!

Conform Legii Energiei 123/2012, consumatorul final de energie are dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare cu respectarea condiţiilor contractuale şi cu obligaţia de a transmite furnizorului de energie electrică şi operatorului de reţea o notificare cu cel puţin 21 de zile înainte de data schimbării furnizorului. www.anre.ro/download.php?f=f617gg%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D

Obligaţiile clientului final:

Art. 53.

Clientul final are următoarele obligaţii:

1. să plătească contravaloarea facturii emise de către furnizor/OR la preţul/tariful şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice şi/sau de reţea şi a altor prevederi legale; 2. să menţină starea tehnică corespunzătoare a instalaţiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare; 3. să respecte dispoziţiile dispecerului energetic în conformitate cu reglementările în vigoare şi cu prevederile contractelor de distribuţie/furnizare încheiate; 4. să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite cu OR; 5. să ia măsuri de evitare a supracompensării energiei reactive, în cazul în care în contractul de furnizare/reţea nu există prevederi contrare; 6. să comunice în scris, în termen de 30 de zile, furnizorului/OR orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului; 7. să respecte clauzele contractelor de furnizare, respectiv de reţea, inclusiv a condiţiilor prevăzute în anexele acestora; 8. orice alte obligaţii prevăzute de Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile.

Art. 54.

1. Clienţii finali cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel puţin 1 MVA sunt obligaţi să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care au relaţii contractuale, conform reglementărilor emise de ANRE. 2. Transmiterea prognozelor şi modul de determinare a preţului cu care se facturează abaterile de la valorile prognozate se vor efectua conform prevederilor din contractul de furnizare, în cazul contractelor de furnizare negociate şi conform unor reglementări specifice, elaborate de ANRE, în cazul contractelor de furnizare care au la bază contractele-cadru emise de ANRE.

Sursa: Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, Cap.V, Sectiunea I, Art. 51, 53, 54, aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 64/2014 .

Care sunt prețurile și tarifele practicate de Tinmar?

Tarifele de transport, servicii sistem, distribuție și cogenerare de înaltă eficienţă sunt stabilite şi reglementate de către ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei). În funcţie de consumul de energie electrică şi de puterea consumată, reprezentantul Tinmar vă poate transmite o ofertă corespunzătoare necesităților dvs. Pentru mai multe informații, puteți trimite un e-mail cu întrebarea dumneavoastră la adresa contactcenter@tinmar.ro

Care sunt modalităţile de măsurare, facturare, conţinutul facturii şi mijloacele de plată?

Art. 73.

1. Citirea înregistrărilor grupurilor de măsurare pentru decontare se realizează conform Codului de măsurare. 2. Reprezentantul OR este obligat să prezinte legitimaţia de serviciu când solicită accesul pentru citirea grupurilor de măsurare. 3. Citirea înregistrărilor grupurilor de măsurare pentru decontare se face la sfârşitul intervalului de citire, la începutul şi la sfârşitul perioadei de valabilitate a contractului de furnizare/reţea şi, după caz, în funcţie de prevederile contractuale.

Art.74

1. În cazul citirii grupurilor de măsurare la intervale mai mari decât intervalul de facturare, conform prevederilor contractuale, cantitatea de energie electrică facturată între citiri se determină prin autocitire, conform art. 76. În situaţia în care clientul final nu transmite indexul în termenul convenit, cantitatea de energie electrică facturată se stabileşte prin una dintre următoarele metode: a) pe baza unui consum lunar estimat de energie electrică, stabilit de comun acord cu clientul final printr-o convenţie de consum, convenţie care poate fi modificată oricând la iniţiativa clientului final, conform art. 51 lit. d), sau la iniţiativa furnizorului, în situaţia în care furnizorul constată diferenţe semnificative între consumul lunar estimat şi consumul realizat; b) pe baza unui consum estimat de către furnizor, având în vedere consumul determinat pe baza celor mai recente citiri; c) pe baza unui consum estimat de către furnizor, având în vedere consumul din perioada similară a anului precedent.

2.În cazurile prevăzute la alin. (1), furnizorul transmite şi OR valorile autocitite de către clientul final, utilizate la facturarea serviciului de furnizare.

Sursa: Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, Cap.V, Sectiunea I, Art. 73,74 aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 64/2014

Furnizorul determină valoarea facturii pentru energia electrică consumată, pe baza mărimilor măsurate sau estimate conform reglementărilor şi pe baza tarifului/preţului prevăzut în contract. Plata facturilor emise se va face conform termenului scadent prevăzut în contract. Data emiterii facturii și termenul de scadenţă vor fi înscrise pe factură.

Modalități de plată

Facturile vor fi achitate, conform contractului. Modalitățile de plată sunt menționate în factura de energie.

Care sunt principalele clauze ale contractului de furnizare?

Furnizarea energiei electrice se face numai în baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între Tinmar şi consumatorul final. Contractul stabileşte raporturile dintre furnizor şi consumator cu privire la furnizarea energiei electrice, inclusiv facturarea şi plata acesteia. Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie în condiţiile stabilite prin avizul tehnic de racordare, ce constituie parte integrantă din contract, pe o anumită perioadă de timp, stabilită de comun acord. În situaţiile în care la locul de consum respectiv există un aviz tehnic de racordare de la un contract anterior, acesta se poate prelua în cadrul unui nou contract, în condiţiile prevăzute în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele de interes public şi în contractul cadru aprobat de ANRE. Conţinutul contractului de furnizare a energiei electrice se convine între părţile contractante, cu respectarea prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori.

Contractul de furnizare a energiei electrice cuprinde, în principal, urmatoarele elemente:

identitatea părților contractante si reprezentanții legali ai acestora, cu precizarea adresei sediului/domiciliului ți a datelor de contact; obiectul și durata contractului; pretul sau tipul de tarif aplicat, modalitățile și condițiile de plată; drepturile și obligațiile părților contractante; dreptul de denunțare unilaterală a contractului de furnizare de către clientul final, în condițiile precizate de actele normative în vigoare; obligația de plată a furnizorului pentru toate daunele provocate din culpa sa clientului final; anexele contractului de rețea încheiat cu Operatorul Rețelei la care este racordat locul de consum; clauze specifice categoriei de client prevăzute în actele normative în vigoare; anexele contractului de furnizare a energiei electrice.

Care sunt principalele condiţii generale de contractare, inclusiv durata contractului, condiţiile de reînnoire şi renunţare la servicii, denunţarea unilaterală a contractului?

Daca doriţi să încheiaţi un contract de furnizare a energiei electrice trebuie sa contactaţi reprezentantul Tinmar prin e-mail, la contact@tinmar.ro, sau telefonic şi să transmiteţi următoarele documente:

a) cererea de încheiere a contractului de furnizare de energie electrică

, care conţine: denumirea solicitantului, sediul acestuia, telefonul, faxul, adresa de e-mail, numele reprezentanţilor legali, precum şi opţiunea clientului final privind oferta aleasă, în cazul clientului final care alege o ofertă-tip;

b) certificatul de înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie – Oficiul Naţional al Registrului Comerţului,

codul fiscal, contul bancar de virament, denumirea băncii prin care clientul derulează plăţile; clientul final care conform legislaţiei nu deţine aceste documente prezintă documente de identificare conform legislaţiei aplicabile. Documentele se prezintă în original şi se depun în copie;

c) actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum.

Documentul se prezintă în original şi se depune o copie din care, pentru protecţia clientului final, se pot decupa părţi nerelevante pentru serviciul de furnizare. În situaţiile în care clientul final nu posedă un astfel de document sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, furnizorul are dreptul de a solicita garantarea serviciului de furnizare de către respectivul client final, conform prevederilor art. 34, şi de a încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată de timp, de cel mult un an cu posibilitatea de prelungire;

d) certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare

– dacă OR nu a emis certificatul de racordare – se preia de la contractul de reţea;

e) convenţia de exploatare

In situaţiile în care OR consideră că este necesară – se preia de la contractul de reţea;

f) documentele justificative pentru a beneficia de serviciul universal, dacă clientul final solicită acest tip de serviciu.

 

Certificatul de racordare şi convenţia de exploatare pot fi anexate contractului de furnizare după semnarea acestuia, dar înainte de data începerii furnizării energiei electrice.

Furnizorul poate renunţa la solicitarea prezentării actelor în original, caz în care solicitantul trebuie să dea o declaraţie pe propria răspundere că documentele prezentate sunt conforme cu originalele. În situaţia în care furnizorul oferă posibilitatea de încheiere a contractului fără deplasare la un punct de contact fizic, transmiterea documentelor aferente şi încheierea contractului se pot face prin mijloace electronice, cu respectarea legislaţiei în vigoare. La încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice cu persoane fizice/juridice care au calitatea de chiriaşi/concesionari sau altă calitate similară care atestă un drept de folosinţă temporară a locului de consum printr-un act încheiat cu proprietarul, clientul trebuie să prezinte furnizorului, pe lângă actele precizate în cadrul acestei secţiuni, şi acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul de deţinere a spaţiului. După expirarea valabilității, contractul de energie electrică poate fi prelungit prin semnarea unui act adițional de către ambele părți.

Care sunt procedurile pentru soluţionarea plângerilor clienţilor sau a neîntelegerilor contractuale şi precontractuale?

Procedura generală pentru soluţionarea reclamațiilor clienţilor Tinmar:

În cazul neînțelegerilor precontractuale, dacă parțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul acesteia, conform Procedurii privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice și termice produse în cogenerare de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 35/2013 pentru aprobarea procedurilor privind soluționarea/medierea neînțelegerilor apărute la incheierea contractelor in domeniul energiei. 13-12-14-01-49-01Ord_35_13_Proced_solutionare_neintelegeri_contracte.pdf

În cazul disputelor apărute în derularea contractului, dacă părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul acesteia, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale, aprobat prin ordinul președintelui ANRE nr. 61/2013. Ord_61_13.pdf

Taxa Radio-TV va fi inclusă în factura de energie?

Începand cu 01.02.2016, taxele Radio și TV nu vor mai fi incluse în factura de energie electrică.

Care sunt principalele acte normative care reglementează domeniul energiei electrice?

Principalele acte normative care reglementează domeniul energiei electrice sunt enumerate pe site-ul nostru.

Clienţi Tinmar Energy

Acest site folosește cookies, pentru a-ți oferi o experiență cât mai bună. Navigarea siteului înseamnă că ești de acord cu politica de utilizare.